Platform31 – Over de gemiddelde binnenstad weten we anno 2017 héél veel. Welke onderneming waar zit. Hoe hoog de huren zijn. Wat het vastgoed waard is. Hoe vaak en op welk moment bezoekers komen, hoeveel geld ze uitgeven en waar ze vandaan komen. Sommige organisaties weten nog veel meer, via (live) camera feeds, loyaltysystemen, wifi-tracking enzovoort. Met voorspellende algoritmen ‘weten’ we tegenwoordig zelfs dingen die we niet meten. Zo is van uw Facebooklikes af te leiden op welke politieke partij u gaat stemmen, nog voordat u het zelf weet. Over deze groeiende berg data is van alles te zeggen, bijvoorbeeld over de technologische achterstand van overheden en burgers. Maar in dit blog maken we een ander punt, dat te maken heeft met de transformatie van onze binnensteden en de rol die data daarin kan spelen.

Dé opgaven in binnensteden zijn:
1. het aantrekken van nieuwe binnenstadsfuncties (anders dan pure retail) en
2. het toevoegen van beleving (in de breedste zin des woords).
Veel van onze binnensteden moeten de komende jaren transformeren van ‘place to buy’ (winkelcentrum) naar ‘place to be’ (verblijfsplaats). Als we met díe bril naar de groeiende berg binnenstadsdata kijken, dan valt op hoe weinig van die data – en interpretaties van die data – gericht zijn op die transformatie. Het gaat vooral over huidige functies (met name fysiek winkelen), inpandige activiteit en economische transacties. Kortom: de binnenstad als ‘place to buy’. Er worden veel minder gegevens verzameld, geanalyseerd en gepubliceerd over – om maar wat te noemen – het gebruik van de openbare ruimte, vernieuwende binnenstadsconcepten en de hoeveelheid ontmoetingen. Kortom: de binnenstad als ‘’place to be’.

Als we binnensteden gemengder, vitaler en maatschappelijker willen maken, laten we dan ook data verzamelen en analyses maken die ons in die richting helpen. Zo kunnen we de transitie naar binnensteden als ‘places to be’ volgen, vergelijken en bijsturen. En kan het zomaar blijken dat een matige ‘winkelbinnenstad’, een geweldige ‘wandelbinnenstad’ blijkt. Of dat de groei van het toerisme afzwakt, maar het aantal scholieren, bewoners en werkenden in de binnenstad is toegenomen. Dat leidt uiteindelijk tot een bijstelling van wat een binnenstad ‘goed’ maakt.

Bij een binnenstad als verblijfsplaats hoort ook dat je mensen benadert als welkome gasten en niet als anonieme passanten. Voor een passant is een one size fits all-benadering wellicht voldoende, maar een gast benader je persoonlijk, met empathie en een aanbod op maat. Psychologisch inzicht in je bezoekers is dus belangrijk, gecombineerd met flexibele functies en services. En uiteraard met ‘de basis op orde’: bereikbaarheid, schoon, heel, veilig et cetera. Juist de opkomst van big data biedt uitgelezen mogelijkheden voor beter gastheerschap. Veel succesverhalen van onlinebedrijven hebben te maken met een persoonlijke klantbenadering – denk aan Coolblue bijvoorbeeld. Laten we die datagedreven persoonlijke aanpak in onze – steeds professioneler georganiseerde en steeds diversere – binnensteden ook toepassen!

Arjan Raatgever en Oedsen Boersma via www.platform31.nl